29 martie 2020: a fost emisă a patra ordonanță militară

Ministrul de Interne a anunțat în această seară care sunt restricțiile impuse prin Ordonanța Militară nr. 4, într-o declaraţie de presă. Marcel Vela a făcut acest lucru la sediul MAI, alături de secretarii de stat Bogdan Despescu şi Raed Arafat.

ROMÂNIA, MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, ORDONANȚA MILITARĂ nr. 4 din 29.03.2020 privind măsuri deprevenire a răspândirii COVID-19

Ministrul de Interne a anunțat în această seară care sunt restricțiile impuse prin Ordonanța Militară nr. 4, într-o  declaraţie de presă.  Marcel Vela a făcut acest lucru la sediul MAI, alături de secretarii de stat Bogdan Despescu şi Raed Arafat.

29 martie 2020: a fost emisă a patra ordonanță militară Ministrul de Interne a anunțat în această seară care sunt restricțiile impuse prin Ordonanța Militară nr. 4, într-o declaraţie de presă. Marcel Vela a făcut acest lucru la sediul MAI, alături de secretarii de stat Bogdan Despescu şi Raed Arafat.

ROMÂNIA, MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, ORDONANȚA MILITARĂ nr. 4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Având în vedere dispozițiile art.24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,  Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național  pentru  Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 15 din 29.03.2020, În temeiulart. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 1 și 3 din anexa nr. 2 la același decretși al art.20  lit.n)  din  Ordonanța  de urgență a Guvernului nr.1/1999,  cu modificările și completările ulterioare, Ministrul afacerilor interne emite următoarea Ordonanță militară:

Art.1 -(1)  Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00-13.00  dacă  aceasta  se  face  pentru rezolvarea  problemelor  de  natură  medicală,  precum tratamentele oncologice  planificate,  dializă  etc.folosind   mijloacele   proprii   de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat.

 (2) Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin. (1) se prezintă o declarație pe propria răspundere completată în prealabil, care trebuie să cuprindă  numele  și  prenumele,  data  nașterii,  adresa  locuinței,  motivul  și  locul deplasării, data și semnătura.

(3) Circulația persoanelor prevăzute la alin.(1), în afara locuinței/gospodăriei, este permisă și în intervalul orar 20.00 –21.00, dacă aceasta se face pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestic doar în proximitatea locuinței/gospodăriei. Declarația pentru acest interval orar nu este necesară atunci când deplasarea se face în acest scop.

(4)Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.2 -(1) Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11.00-13.00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de vârstă.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 30martie 2020.

Art.3 – (1) Persoanele care  părăsesc  locul  în  care  au  fost carantinate,  fără aprobarea  autorităților  competente,  vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate  cu carantinarea lor.

(2) Persoanele care nu respectă condițiile izolării la domiciliu și sunt identificate în afara spațiului de izolare, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.4 -(1) La intrarea în țară, pentru protejarea propriilor familii, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone  optează  pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, în perioada dintre curse, pentru  una dintre următoarele modalități de protecție împotriva răspândirii COVID-19:a) carantinarea în spații puse la dispoziție de către angajator; b) izolarea  la  domiciliu  împreună  cu  toate  persoanele cu care  locuiesc/se gospodăresc, sau singuri, în alt spațiu locativ disponibil; c) carantinarea la   cerere, în  spațiile  puse  la  dispoziție  de  autoritățile administrației publice, cu suportarea cheltuielilor aferente carantinării.

(2) Opțiunea  pentru  una  dintre  modalitățile  prevăzute  la  alin.  (1)  se materializează prin completarea, de către conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, a unei declarații pe propria răspundere prin care își asumă una dintre cele 3 variante de carantinare/izolare.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și piloților de aeronave și personalului navigant.

(4) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art.5 -(1)  Se  instituie,  pentru  o perioadă stabilită de angajator, măsuri de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențialepentru asigurarea funcționării  producției,  transportului  și  distribuției  energiei  electrice  și  gazelor naturale, a activităților de întreținere și mentenanță a echipamentelor și instalațiilor specifice,  precum  și  a  celorlalte  activități  de  aprovizionare, respectiv,  extracție, producție și procesare a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare Sistemului Energetic Național în concordanță cu  prevederile  Planurilor  proprii  de  continuitate  a  activităților  de  bază  în  cazul instituirii stării de urgență pe teritoriul României.

(2) Refuzul izolării preventive de către personalul prevăzutla  alin.(1) atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

(3) Măsura se aplică începândcu data de 31 martie 2020, ora 12.00.

Art.6 -(1) Autoritățile administrației publice locale vor asigura montarea  de dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe raza unității administrativ-teritoriale și vor dezinfecta periodiclifturile, casa scărilor și alte spații comune.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art.7 -(1) Ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale care au în subordine sau în coordonare unități sanitare vor asigura la cerere spații  hoteliere  destinate  repausului  între  ture  sau  gărzi personalului  din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19 în rândul cadrelor medicale sau al familiilor acestora.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art.8 -(1) În perioada stării de urgență prețurile la energie electrică și termică, gaze  naturale, alimentare cu apă, salubritate și carburanți nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonanțe militare, acestea putând fi doar diminuate în funcție de cerere și ofertă.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.9 -(1) În perioada în care este instituită starea de urgență, alertele sanitare, comunicatele, textele, materialele fotografice și audio-video  cu  mesaje  de  interes public care sprijină măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, guvernamentale și/sau sponsorizate de către operatorii economici publici sau privați, persoane fizice sau organizații neguvernamentale, vor fi mediatizate gratuit și se vor adăuga ca timp suplimentar spațiului alocat pentru publicitate.

(2) Difuzarea  categoriilor de  mesaje  prevăzute  la  alin.  (1)  va  fi  solicitată radiodifuzorilor sau instituțiilor mass-media de către Grupul de comunicare strategică din cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și se vor identifica în momentul difuzării cu mențiunea „Mesaj de utilitate publică.”

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.10 -(1) Pe perioada stării de urgență se autorizează Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN(Chimic, biologic, radiologic și nuclear) și Ecologie, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Institutul Național  de  Cercetare Dezvoltare    Medico-Militară „Cantacuzino” pentruavizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicalenecesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.11 -(1)Transportul  maritim  și  pe  căile  navigabile  interioare,  accesul navelor în porturile românești, precum și inspectarea și operarea navelor se desfășoară fără restricții, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a infectării cu COVID-19, impuse de Ministerul Sănătății.

(2) Se interzice accesul piloților la bordul navelor maritime și fluvio-maritime, sosite din zonele de risc roșu sau galbene, dacă nu dispun de echipamentul de protecție stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.12 -(1) După alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanța militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:„(3)  Interdicția  privind  circulația  persoanelor  într-un  grup  mai  mare  de  3 persoane se aplică exclusiv circulației pietonale.”

Art.13 -(1)  Sunt  abilitate  să  asigure  aplicarea și  respectarea  prevederilor prezentei ordonanțe militare:a) Poliția  Română,  Jandarmeria  Română și poliția  locală, pentru  măsurile prevăzute la art.1; b) Poliția Română, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și poliția locală, pentru măsuraprevăzută la art.2; c) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română, poliția locală, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale,pentru măsurileprevăzutela art.3 și 4; d)  Ministerul  Economiei,  Energiei  și  Mediului  de  Afaceri,  pentru  măsura prevăzută la art.5; e)   Ministerul Sănătății  și  Ministerul  Transporturilor,  Infrastructurii  și Comunicațiilor, pentru măsurile prevăzutela art.11.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1-5 și art.11 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din  Ordonanța  de  urgență a  Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3)  Personalul  instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art.14 -(1)  Prezenta  ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin  mesaje  difuzate  regulat,  pentru  cel  puțin  2  zile  de  la  data publicării,  despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

Ministrul de Interne a anunțat în această seară care sunt restricțiile impuse prin Ordonanța Militară nr. 4, într-o declaraţie de presă.

Comunicat de presă. Sursa: Ministerul Afacerilor Interne, Grupul de Comunicare Strategică: https://www.mai.gov.ro/declaratie-de-presa-a-ministrului-afacerilor-interne-ion-marcel-vela-si-a-secretarilor-de-stat-chestor-sef-de-politie-bogdan-despescu-si-dr-raed-arafat-2/

Comunicat de presă republicat de Intell News, 29 martie 2020

Echipa redacțională a Intell News. Servim PATRIA!

Articol din 22/03/2020, Intell News: Informare COVID – 19 – Grupul de Comunicare Strategică: ordonanțe militare. https://intellnews.ro/informare-covid-19-grupul-de-comunicare-strategica-ordonante-militare/

Articol din 25/03/2020, Intell News: A treia ordonanță militară va intra în vigoare pe 25 martie 2020. https://intellnews.ro/a-treia-ordonanta-militara-va-intra-in-vigoare-pe-25-martie-2020/

Despre Claudiu Victor Gheorghiu 248 Articles
My name is GHEORGHIU CLAUDIU VICTOR and I was born in October 1967 in Bucharest. In 1998 I took the master degree at University from Bucharest , the Faculty of History- universal old history section- with theme (CONSTANTIN the GREAT and CHRISTIANITY) at professor LIGIA BARZU. In 1991 I graduated Art School , PAINTING section with TITU DRAGUTESCU. I painted sacred pictures from 1990. I paint in technique tempera or tempera with egg on wood. During the period 1992-1994 I was managership at COLEUS modern art gallery . I am titular member of the Association Branch of Religious Plastic Arts and Restoration : AFAPRR of UAP from Romania: Romanian Fine Arts Union from April 17, 2019, admitted by contest, as well as I was trainee member during the period 2016-2019, admitted by contest. I was member in Plastic Background(FP) belong Romanian Fine Arts Union (UAP) from 7th of December 2000, admitted by contest. From 25th of May 2015 I was elected Media advisor of the Steering Committee of the Association Branch of Religious Plastic Arts and Restoration : AFAPRR of UAP from Romania: Romanian Fine Arts Union. From 2014 I am member VISARTA(from March 31, 2017, I was elected in the Steering Committee of Visarta, during the period 2017-2022), the Romanian Visual Arts Copyright Collecting Society. I have 4th Personal Exhibitions with sacred art organized by UAP from Romania- Romanian Fine Arts Union in Bucharest (2001,2003,2004 at ArTei Gallery, 2007 at Galateea Gallery) and another at Silva Gallery in Busteni(2007-2008). I have also 2 Personal Exhibitions in Italy : I was Honor Guest, representing Romania, with sacred art, June 2003 at Pisa and in October 2006 ”The ICONS, sacred pictures in contemporary world” at Viadana(Mantua). I won some prizes in Italy and I participated, admitted by contest, at some art fairs and international exhibitions around the world, representing Romania: most of them in Italy, but also in Bangladesh, France, Greece, Japan, Peru, South Korea, Switzerland. From May 2015 to January 2016 I was Contributing Editor at CULTURE (Fine Arts, Exhibitions, History, Religion) at the newspaper Jurnalul Bucurestiului. From 17th of January 2016 I was advanced Senior Editor at the same newspaper . From 1st of November 2015 to 31st of December 2016 I was Contributing Editor and Thematic Advisor at News Agency Lacasuri Ortodoxe and Press service LO News. From 1st of January 2016 I am Senior Editor at CULTURE at the Intell News: Global news, press and event analysis. From May 3, 2019, I am also publisher commentator at the newspaper Ultima Oră.
Website Facebook YouTube